Privacyverklaring

Privacyverklaring Osseforth

Osseforth Opleidingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Osseforth Opleidingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Osseforth Opleidingen zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, nog vragen hebt omtrent deze, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Osseforth Opleidingen (hoofdkantoor)
Business Park Stein 165
6181 MA Elsloo
Tel.: 046 - 423 1200
E-mail: opleidingen@osseforth.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Osseforth Opleidingen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van communicatie, zoals informatieve mails en nieuwsbrieven
 • Gebruik van beeldmateriaal op social media en andere communicatie kanalen
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het aanvragen van tussentijdse toetsen en/of examens
 • Financiering van de rijopleiding
 • Betaling bij automatische incasso

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • CBR-kandidaatnummer
 • Bankgegevens
 • Naam werkgever (bijscholing)
 • Vestiging werkgever (bijscholing)
 • Factuurgegevens werkgever (bijscholing)
 • Diploma’s/ certificaten
 • Plaatsing foto Social Media bij slagen

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van de volgende derde partijen:

 • CBR / CCV (examenbureau)
 • IBKI (examenbureau)
 • Incassobureaus
 • PBNA (VCA)
 • SOOB-subsidiepunt

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen < 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Gebruik van cookies

Om een optimaal gebruik van de websites te kunnen verkrijgen, maken we, waar nodig, gebruik van cookies.

Social media

Op onze website vindt u knoppen waarmee u onze berichten als pagina’s kunt promoten op social media. Denk hierbij aan “liken” op Facebook of het waarderen van uw ervaring bij Osseforth Opleidingen via “Springest”.
Tevens plaatst Osseforth Opleidingen haar geslaagde kandidaten op de tijdlijn van social media. Voordat er een bericht geplaatst wordt zal dit vooraf eerst met u besproken worden of u hiermee akkoord bent.

Bewaartermijn

Osseforth Opleidingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, te weten:

 • Enkel bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens
 • ICT aanpassingen om datalekken te voorkomen
 • Beperkte verwerking van NAW gegevens ingaande per 25-05-2018

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke in ons bezit zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan), door ons of door een van onze verwerkers (indien van toepassing). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Wij kunnen u natuurlijk vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Osseforth Opleidingen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd: mei 2018